Saturday, March 17, 2018

7 tips die je helpen om de ouder/kind relatie weer op te bouwen

7 Tips to Help Restore a Fractured Parent/Child Relationship

A child's development is greatly dependent upon the bond they have with both parents. That bond provides the child with the framework for how they view themselves and the world around them. Perhaps more importantly, that bond will determine how well they form relationships with others throughout their life.

Friday, March 9, 2018

PXL Hasselt: Conflictuees Ouderschap na Scheiding

Vandaag ben ik te gast bij de Hogeschool Hasselt. Een opleiding door Lieve Cottyn rond Conflictuees Ouderschap na Scheiding.

Zeer boeiend rondom conflict en strijd tussen ouders. In het bijzijn van hulpverleners, justitie assistenten, bemiddelaars, enz.

Duidelijk aangegeven dat je als hulpverlener/therapeut uit de strijd moet blijven. Dat je ervoor moet zorgen dat beide ouders werken aan het oplossen van het conflict in het belang van het kind. Anders worden kinderen hierdoor enorm verscheurd!
Benoem het conflict, benoem de strijd, maar blijf uit de strijd.

Wijs beide ouders op hun juridische rol als ouder.
Ouders moeten verder met het kind, niet met elkaar.
Kind blijft verbonden met BEIDE ouders.

Co-ouderschap = WET = Juridisch ouderschap,
Juridisch ouderschap = biologisch ouderschap voor mama’s,
Juridisch ouderschap voor papa’s;
 • Gehuwd met de mama van het kind bij de geboorte,
 • Herkenning van het kind, bevestigd door de mama,
 • Adoptie van het kind,
Laat kinderen BEWUST alle opties ontdekken en kiezen!

Scheiden= ouderschap blijft, maar partnerschap STOPT

SOLO ouderschap = transitie nodig. Het verschil wordt niet herkend, maar geprobaliseerd = STRIJD

"Welke waarde wil je meegeven aan het kind met deze omgangsregeling?"


Tuesday, March 6, 2018

Parental Alienation en het herstel.....

Parental Alienation and Its Repair

During a high conflict divorce family can become a war zone at the emotional expense of a child. In response to personal rage and grievance, one parent sometimes tries to undermine a child's love and affection for the other parent.

Monday, March 5, 2018

Dupe van een vechtscheiding

Dupe van vechtscheiding

Zij vertrouwt hem niet met hun kind, hij is woedend dat hij geen eerlijke kans krijgt. Wie van de twee er ook gelijk heeft, tussen Miriam en Antoine gaat het niet meer goed komen. De elfjarige Julien, daar kan nog om gevochten worden.

Sunday, February 25, 2018

Nederland - België: 1-0

Afgelopen week werd de agenda: Scheiden zonder Schade voorgesteld aan de Tweede Kamer in Nederland. Het document beschrijft het scheidingsproces en geeft voor de verschillende fasen een heleboel actiepunten weer, waaraan gewerkt moet worden om de impact van scheidingen in de toekomst te beperken, dit alles om ook de impact van scheidingen op kinderen te beperken.
Voor het eerst wordt er ook gesproken over ouderverstoting en psychologische kindermishandeling.

Een heel stap vooruit in de juiste richting. Een stap die we tot op vandaag in België nog niet kennen...

Er is nog een lange weg af te leggen, maar een eerste steen is alvast gelegd.


Lees hier het volledige verslag:

https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEMUJsSFJEbmUzb28/view?usp=sharing


Indien je vragen hebt, of wil je samen aan een oplossing werken: ouderverstoting@jato.be

Thursday, February 22, 2018

J Michael Bone, PhD


Dhr. Michael Bone, vorig jaar ontmoet in Washington, haalt hier een heel typerend kenmerk aan van ouderverstoting/oudervervreemding.

Tuesday, February 20, 2018

Hoe gaat de Antwerpse Politie om met ouderverstoting/oudervervreemding?

Bron: een.be


Uitzending van 19/02/2018: 24/7 - Politie Antwerpen:

Hoe gaat onze politie om met meldingen van familiale agressie die achteraf duidelijk een melding zijn van ouderverstoting/oudervervreemding?

Uit dit filmpje blijkt nogmaals dat ze dit in alle sereniteit aanpakken en zo goed als mogelijk afhandelen.

Duidelijk wordt:

 1. De agenten zijn hier niet voor opgeleid,
 2. Er is ook geen tijd voorhanden om tijdens een interventie hier aan waarheidsvinding en onderzoek te gaan doen. Een melding bij 101 heeft als doel om zo snel als mogelijk de rust en orde te laten terugkeren.
Wie hier verwacht dat het kind manu-militari zou worden meegenomen en aan de vader overhandigd, denkt niet aan het belang van het kind.

Zoals de politieagenten het mooi verwoorden: het kind verblijft hier bijna constant bij de moeder, waarbij de loaliteitsband enorm groot is. De moeder weet dit hier in het filmpje in heel subtiele dingen uit te spelen.

Meer info over ouderverstoting/oudervervreemding: ouderverstoting@jato.be

Monday, February 19, 2018

Friday, February 16, 2018

Hou op met vechten om mij - MIES magazine

Houd op met vechten om mij

Bram komt mijn ruimte binnen. Bram is niet zijn echte naam, omwille van de privacy is zijn naam aangepast in Bram. Bram wordt deze keer gebracht door zijn vader. De vorige keer is Bram gebracht door zijn moeder. Dat wordt steeds afgewisseld zodat ik als Kindbehartiger de interactie kan zien tussen Bram en ieder van zijn ouders.

Sunday, February 11, 2018

Onzekere binding

Wanneer aan de behoeften van gehechtheid bij kinderen niet wordt voldaan en het gedrag van hun ouders een bron van desoriëntatie of terreur is, kunnen zij een ongeorganiseerde binding ontwikkelen.

Kinderen met ongeordende gehechtheid hebben herhaalde communicatie-ervaringen waarbij het gedrag van de ouder overweldigend, angstaanjagend en chaotisch is. Wanneer de ouder de oorzaak is van de verwarring, bevinden kinderen zich in een biologische paradox. Het biologische systeem van gehechtheid is geconstrueerd om het kind te motiveren om nabijheid te zoeken, om in een periode van nood dicht bij een ouder te komen om te worden gekalmeerd en beschermd. Maar in deze situatie is het kind "vast" omdat er een impuls is om zich naar de bron van de terreur te keren waarvandaan hij of zij probeert te ontsnappen. Dit is wat hechtingsonderzoekers Mary Main en Erik Hesse "schrik zonder oplossing" hebben genoemd. Het is een onoplosbaar dilemma voor het kind dat geen manier kan vinden om de situatie te begrijpen of zich te ontwikkelen en de aanpassing te organiseren. De enige mogelijke reactie van het bevestigingssysteem is ongeorganiseerd en chaotisch te worden.

Hoge cijfers van ongeordende gehechtheid worden gezien bij kinderen die worden misbruikt door hun ouders. Misbruik is onverenigbaar met het feit dat ouders kinderen een gevoel van veiligheid bieden. Het breekt de relatie tussen kind en ouder en creëert een onmogelijke situatie voor de geest van het kind door een gevoel van fragmenteren. Gebleken is dat misbruik van ouders de delen van de groeiende hersenen van het kind beschadigt die neurale integratie mogelijk maken.
Voor kinderen met ongeordende gehechtheid kan een verminderde neurale integratie een mechanisme zijn dat ertoe leidt dat een kind moeite heeft met het reguleren van emoties, problemen in sociale communicatie, problemen met taken, een neiging tot interpersoonlijk geweld en een aanleg voor dissociatie - een proces in welke normaal geïntegreerde cognitie gefragmenteerd wordt.

"Ongeordende gehechtheid wordt ook aangetroffen in gezinnen waar het kind, ook al is er geen fysiek misbruik, zich herhaaldelijk herhaalt, waarbij het gedrag van de ouder erg beangstigend is of op andere manieren het kind desoriënteert. Ouders die herhaaldelijk woede tegen hun kinderen uiten of dronken worden, kunnen een alarmsituatie veroorzaken die tot ongeordende gehechtheid leidt. Er is geen oplossing voor de paradox dat je ouder een staat van desoriëntatie of terreur creëert in jou die je drijft om troost te zoeken uit de bron van je angst. De desorganiserende ervaringen beïnvloeden het vermogen van het kind om de functies van de geest te integreren die hem in staat stellen om gereguleerde emoties te hanteren en om te gaan met stress.

"Waarom zouden ouders hun kinderen zo behandelen? Onderzoek heeft aangetoond dat een ouder wiens onopgeloste trauma- of verlieservaringen niet zijn verwerkt, een grote kans hebben gedragsuitingen uit te voeren die hun kinderen angst aanjagen en een ongeordende gehechtheid aan hun nageslacht creëren. Een geschiedenis van trauma of verlies hebben, betekent op zich niet dat je een kind hebt met een desorganisatie. Het gebrek aan resolutie is de essentiële risicofactor. Het is nooit te laat om in de richting van je ervaringen te komen en je verleden te helen. Niet alleen jij maar ook je kind zal hiervan profiteren.

"De biologische paradox van ongeorganiseerde gehechtheidservaringen creëert een reactie bij het kind zonder organisatie en bevordert de flexibiliteit niet en verbetert het vermogen van het kind om te gedijen.

"Na verloop van tijd, met herhaalde ervaringen, worden deze patronen opgenomen als een kenmerkende manier van zijn met die ouder. Deze 'manieren van zijn' zijn aanpassingen of patronen van het reguleren van emotie en intimiteit die helpen om zowel de interne processen van de geest van het kind als hechte relaties met anderen te organiseren. [Of NIET organiseren!]

"Een ouder die de oorzaak van alarm is, plaatst het kind in een conflictuele ervaring en het kind kan het gedrag van de ouder niet begrijpen. Een kind krijgt dan te maken met een stressvolle paradox die hij niet kan oplossen: de ouder aan wie het kind zich moet wenden voor troost is nu de bron van angst. Het kind is emotioneel vast en verward en zijn gedrag verslechtert meestal.


Monday, February 5, 2018

De ongelukkige relatie tussen jeugdtrauma en verslaving in volwassenheid

De voortdurende accumulatie van verslavingsonderzoek biedt een grondiger begrip van verslaving. Hoewel we nu meer weten dan ooit tevoren, blijven we zoeken naar antwoorden, met name als het gaat om de ontwikkeling van verslaving en gevoeligheid. Studies hebben de zoektocht naar variabelen benaderd die verantwoordelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van verslaving vanuit veel verschillende invalshoeken. De hoop is om verbanden te leggen of oorzakelijke verbanden te leggen tussen de ziekte en de sociale, experiëntiële of biologische omstandigheden van een persoon. Aangezien de omstandigheden en ervaringen van een kind zijn of haar fysieke en psychologische ontwikkeling vormgeven, volgt hieruit dat onderzoekers zouden beginnen te kijken naar de rol die ervaring uit de kindertijd zou kunnen spelen om verslaafd te worden.

Neurologische afwijkingen bij mishandeling van slachtoffers van kinderen
De relatie tussen kindertrauma en vatbaarheid voor verslaving kan het best worden begrepen als men weet hoe ervaring de ontwikkeling van de hersenen beïnvloedt. Hoewel niemand het belang van biologie en genetica in de ontwikkeling van de hersenen kan ontkennen, heeft het menselijk brein het aangeboren vermogen om te reageren en zich aan te passen aan omgevingsstimulatie, die plasticiteit wordt genoemd.1 Als het brein begint te groeien en volwassen te worden tijdens de kindertijd, wordt het gecreëerd, versterkt en verwijdert af en toe neurale verbindingen, die een netwerk vormen tussen neuronen die de hersenen met zijn vele functies doordrenken. Je ervaringen beïnvloeden de ontwikkeling van de hersenen op een vergelijkbare manier als het leren praten of lopen, waardoor bepaalde synapsen of verbindingen tussen neuronen zich ontwikkelen, sterker worden of breken.

Kortom, de groei van de hersenen en de uiteindelijke fysieke structuur worden aanzienlijk beïnvloed door iemands ervaringen, zowel het positieve als het negatieve. En hoewel ervaring vaak leidt tot het ontwikkelen van de hersenen op een manier die gunstig is, kan ervaring ook negatief zijn, wat de ontwikkeling van de hersenen kan belemmeren of anderszins kan veranderen. Concreet wordt aangenomen dat de negatieve ervaring van kindermishandeling achter bepaalde anomalieën in de hersenstructuur zit die cognitieve, gedrags- en sociale beperkingen tot gevolg hebben.2 Bij een beoordeling van personen die kindermishandeling hadden meegemaakt, bleek uit een studie dat het mishandelen tijdens de jeugd veelvuldig heeft veroorzaakt en extreem hoge niveaus van stress die de normale ontwikkeling van de hersenen belemmerden. Continue stress door het ervaren van frequente mishandeling leidde tot fysiologische stressreacties die na verloop van tijd de structurele verstoringen veroorzaakten die werden waargenomen in neurologische scans en die waarschijnlijk slachtoffers van kindertrauma kwetsbaar maken voor verslavingsstoornissen.

Emotioneel trauma gekoppeld aan verslaving in volwassenheid

Hoewel een aantal studies de relatie tussen kindertrauma en verslaving aan verstoringen in de hersenstructuur, veroorzaakt door de stress van trauma, schrijft, zijn er ook een aantal andere, eenvoudigere verklaringen voorgesteld. In de studie Adverse Childhood Experiences, uitgevoerd met 17.000 Kaiser Permanente patiënten, zijn veel verschillende stress-inducerende ervaringen tijdens de kinderjaren in verband gebracht met verschillende vormen van alcohol- en drugsmisbruikstoornissen. Veel associëren kindertrauma met kindermishandeling, maar andere stress-inducerende en traumatische ervaringen in verband met een verhoogde kwetsbaarheid voor verslaving omvatten verwaarlozing, het verlies van een ouder, getuige zijn van huiselijk of ander fysiek geweld en het hebben van een familielid dat lijdt aan een psychische aandoening. Degenen die dergelijke dingen tijdens de kindertijd hebben meegemaakt, hebben een toegenomen neiging om afhankelijk te worden van alcohol en drugs. Ze kunnen ook gedragsverslavingen ontwikkelen, zoals dwangmatig eten en dwangmatig seksueel gedrag.

In de meeste gevallen zijn ervaringen die extreem traumatisch zijn voor kinderen veel minder traumatisch voor volwassenen. Maar er zijn enkele belangrijke redenen waarom dergelijke gebeurtenissen een significanter en langduriger effect hebben op kinderen. Het is belangrijk om te onthouden dat kinderen beperkt in staat zijn om contextuele gevolgtrekkingen te maken die hen waarschijnlijk in staat zouden stellen om deze ervaringen effectiever te verwerken. Bij gebrek aan een referentiekader is het moeilijk om traumatische ervaringen te begrijpen, waardoor de effecten van trauma waarschijnlijk langer blijven hangen. Bovendien vertrouwen kinderen meestal op hun geliefden voor ondersteuning in tijden van moeilijkheden. Maar wanneer de geliefden van een kind tijdens deze ervaringen de bron van misbruik, verwaarlozing of ander trauma zijn, is gezinsondersteuning geen optie. In veel gevallen begint een slachtoffer van kindermishandeling alcohol of drugs te misbruiken als middel om zichzelf te mediceren, in de hoop de resterende gevolgen van het feit dat hij op jonge leeftijd het slachtoffer wordt, te verlichten. Aan de andere kant is het ook gebruikelijk dat alcohol- en drugsmisbruik op volwassen leeftijd wordt gemodelleerd naar het alcoholmisbruikgedrag van een geliefde tijdens de jeugd.6 In feite kan de neiging tot zelfmedicatie op dezelfde manier worden gemodelleerd en doorgegeven.

Wat kunnen we doen?

Met ongeveer tweederde van alle verslaafden die eerder een soort lichamelijk of seksueel trauma hebben ervaren tijdens de kindertijd, is het uitermate belangrijk om te begrijpen hoe het trauma uit de kindertijd een verhoogde kwetsbaarheid voor verslaving veroorzaakt. Weten wanneer een persoon tijdens de kindertijd enig type trauma heeft ervaren hij of zij als een groter risico op verslaving wanneer er misschien geen andere indicatoren zijn geweest, waardoor het individu preventieve maatregelen kan nemen. Bovendien kan deze kennis worden gebruikt om een ​​verslavingsbehandeling effectiever te maken voor mensen die eerder een trauma hebben gehad tijdens hun jeugd. Dit kan gebeuren door steungroepen aan te bieden voor slachtoffers van kindermishandeling of eenvoudigweg door ervoor te zorgen dat dergelijke individuen begeleiding krijgen om vrede te sluiten met hun verleden.

Hoewel velen zich tot drugsmisbruik keren als een oplossing voor de pijn van het verleden, kan het verslaafd raken aan alcohol of drugs alleen het heden en de toekomst schaden. Er bestaat geen twijfel over het gebruik van middelenmisbruik; iedereen die lichamelijk afhankelijk is van alcohol, drugs of schadelijk gedrag moet echter onmiddellijk een effectieve behandelingsoplossing vinden. Bel ons vandaag zodat we u of uw geliefde kunnen helpen de reis terug naar een leven van gezondheid en geluk te beginnen

Wednesday, January 31, 2018

Familierechtbanken en oudervervreemding

Er is maar één manier om familierechtbanken te hervormen en dat is door de overheid om van hen te verwachten dat ze geinformeerd zijn over trauma's.

Hoogconflict scheidingen zijn meer dan één ouder die een kind hersenspoelt om de beoogde ouder te verwerpen. Hoog conflict scheidingen is een verzameling van dodelijk trauma's. Het is de synergie van de belangrijkste bronnen van trauma in dit en de ons omliggende landen; ouderlijke geesteszieke, huiselijk geweld en psychologisch / emotioneel misbruik van kinderen.

1. Geestesziekten van ouders - één ouder maakt misbruik en verwaarloost zijn of haar familie vanwege hun narcistische en / of borderline persoonlijkheidsstoornissen.

2. Huiselijk geweld - de verstandelijk gehandicapte ouder gebruikt dwangbeheersing om de beoogde ouder bang te maken dat hij zijn of haar misbruikgedrag niet blootlegt.

3. Kinderpsychologisch / emotioneel misbruik en verwaarlozing wordt ook psychologische mishandeling genoemd. Dit samen met het leven met een ouder met een verstandelijke beperking, getuige zijn van huiselijk geweld, hoogconflictscheidingen (dat gaat al jaren door) en het verliezen van een ouder door vervreemding, komt neer op een ACE-score van 6+ uit de top 10 van negatieve jeugd ervaringen.

Bovendien is de enige kans voor onze kinderen om te herstellen van een trauma, te danken aan de liefdevolle veiligheid van de beoogde ouder, die op grote afstand, zo niet al uit het leven van het kind is gewist door de onjuiste beslissingen en oordelen van die 'professionals' in hoge -conflict scheidingen.

DE BODEMLIJN IS DAT HET OVERTUIGENDE TRAUMA VERLENGD IS EN WORDT GECENTALISEERD DOOR DE HIGH CONFLICT DIVORCES EN DROOM WORDT VOOR ONZE KINDEREN.
Kinderen van conflictharmonieuze scheidingen ontwikkelen psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen waaronder, maar zijn niet beperkt tot:

depressie, angst, relationele problemen, met inbegrip van het overdragen van het trauma aan de volgende generatie (traumarepulaties), zelfdestructief gedrag zoals drugs- en alcoholmisbruik, en lopen een 5000% verhoogd risico op zelfmoord en educatieve en professionele problemen. Ze lopen ook een hoog risico op het ontwikkelen van kanker, hart- en longaandoeningen en sterven 20 jaar eerder dan zonder familierechttrauma.


Sunday, January 28, 2018

Anual Board meeting PASG

Vanavond hield Parental Alienation Study Group zijn jaarlijkse board meeting.


Altijd fijn om met professionals samen te werken: Bill Bernet, Judith Pilla, Michael Bone, Wilfrid von Boch, Amy Baker, Lena Hellblom Sjogren, Abe Worenklein en Demos Lorandos.

Tuesday, January 23, 2018

De verschillen bij oudervervreemding

Recent las ik een artikel op de website van Karen Woodall waarover ze het heeft over de verschillende vormen van oudervervreemding/ouderverstoting.

Ik vertaal een stukje uit haar artikel (originele versie onderaan):


"Het idee dat kinderen alleen maar vervreemd raken door de acties van een narcistische ouder die tegen de ander handelt, wordt niet bevestigd in de bewijzen uit onze praktijk met kinderen en gezinnen die het afgelopen decennium kinderen vervreemdden. Het wordt ook niet bevestigd door het internationale materiaal, dat uitgebreid is en waar wordt bijgedragen door veel mensen die onvermoeibaar hebben gewerkt op dit gebied. Wat het bewijs in feite aantoont, is dat sommige gevallen waarin een kind een ouder afwijst, worden veroorzaakt door een narcistische ouder die handelt om het kind te binden in hun waanstoestand (volgens het Childress-model), terwijl andere worden veroorzaakt door te variëren factoren in het landschap na de scheiding rond het gezin."

"Wat ik duidelijk moet maken is dat vervreemding bij een kind vervreemding is, ongeacht hoe het wordt veroorzaakt. Het ziet er hetzelfde uit, het heeft dezelfde impact op het gezin en op het kind en het veroorzaakt verwoestende pijn en leed voor de afgewezen ouder en het grotere gezin. Het heeft ook precies dezelfde impact op het welzijn van het kind op langere termijn, ongeacht de oorzaak."

"Deze groep families is echter slechts een kleine groep met een over het algemeen veel grotere groep waar kinderen vervreemd zijn. De grotere groep bevat veel variabelen in termen van de redenen waarom kinderen zich verzetten of weigeren een relatie met een ouder. Een daarvan is de locatie, de geografische ruimte tussen ouders die het kind moet afleggen om in relatie te staan met elke ouder. De andere is de situatie waarin het kind leeft, de dynamiek van de verschuiving van samen naar apart en hoe goed de ouders dat hebben gemanaged."

Met deze stelling ben ik het persoonlijk, als ervaringsdeskundige niet eens. Nadat ik de afgelopen 3,5j meer dan 250 ouders persoonlijk heb gesproken, heb ik gemerkt dat er steeds sprake is van: pathogeen ouderschap (combinatie van borderline en/of narcisme). In sommige gevallen is het zeer duidelijk en aanwijsbaar waar het jeugdtrauma bij de ex-partner zijn/haar oorzaak heeft gevonden en hoe dit onverwerkt jeugdtrauma aan de basis ligt van de oudervervreemding die op dat moment aan de orde is.

In een aantal andere gevallen is dit niet geheel duidelijk, maar kan de vervreemde ouder, zich herkennen in de karaktertrekken van de ex-partner die net het gevolg hiervan zijn.
Deze karaktertrekken zijn onder andere:

 • In eerste opzicht charmant, veel zelfvertrouwen en eigenwaarde,
 • Snel in de verdediging,
 • Zelfkennis gaat vaak verloren onder grootheidswaanzin,
 • Egocentrisch gedrag vertonen,
 • Gebrek aan empathie,
 • Jaloezie,
 • Manipuleren om nieuwe relaties aan te gaan (personen voor zich te winnen),
Uiteraard kan een kind moeilijkheden ondervinden bij het telkens over en weer gaan van de ene ouder naar de andere ouder, natuurlijk vraagt dit telkens een aanpassing en natuurlijk gaat een kind hierop anders reageren. MAAR het is toch net hoe je als ouder hiermee omgaat wat het verschil maakt.

Indien je voor jezelf als ouder, duidelijk het verschil kan onderscheiden tussen: "ex partnerschap en blijvend ouderschap", dan is er geen probleem.

Location, Situation and Transition : The Variables In Parental Alienation

The idea that children only become alienated through the actions of a narcissistic parent acting against the other is not borne out in the evidence from our practice with alienation children and families over the past decade. It is not borne out either by the international evidence, which is extensive and contributed to by many...
Waarom het erkennen van ouderverstoting van levensbelang is

Waarom het erkennen van ouderverstoting van levensbelang is - Mary Sjabbens

Mijn betrokkenheid bij kinderen in een beschadigende situatie is groot. Altijd geweest. Ik hou niet van onrecht en niet van machtsmisbruik. Kindermishandeling heeft beide in zich. De praktijk, maar uiteraard ook mijn opleidingen, hebben me laten zien dat kindermishandeling zich gemakkelijk herhaalt in een volgende generatie. Dit stoppen vind ik van groot belang.

Friday, January 12, 2018

Het Huis - bestaat dit jaar 20j

Vzw Het Huis bestaat dit jaar 20j, een prachtig initiatief wat zeker mijn steun uitdraagt.
Hieronder een mooie presentatie wat Het Huis precies doet.Het Huis - Presentatie from Andrea Croonenberghs on Vimeo.

Wednesday, January 10, 2018

Breaking news: Florida heeft net een resolutie ingediend om ouderverstoting te herkennen als psychologische kindermishandeling

De staat Florida heeft net een resolutie ingediend om ouderverstoting / Parental Alienation te herkennen als psychologische kindermishandeling.
Indien dit inderdaad ook door de Senaat en het Huis van afgevaardigden wordt aanvaard, betekend dit een belangrijke stap voor andere Amerikaanse staten.

Wordt zeker vervolgd. De vooropgestelde datum hier is 01/07/2018.

Florida House of Representatives - HB 1399 - Child Psychological Abuse

nullTuesday, January 9, 2018

Terugblikken op 2017 - vooruitkijken op 2018

Enkele reacties van deelnemers aan bijeenkomsten in 2017. Ook dit jaar staan er weer enkele op het programma. Later daarover meer.

Als lid van PASG (Parental Alienation Study Group), een wereldwijde organisatie die zich bezighoud met de ouderverstotings-problematiek, geef ik ook even volgende data mee:

 • Maart 2018: nieuw boek van Ludo Driesen: Thomas - "Lees- en werkboek voor echtscheidingskinderen, ouders en begeleiders.
 • 23 & 24 augustus 2018: internationale conferentie in Stockholm, Sweden.
  (een deel van de conferentie zal live worden uitgezonden)
  Voor iedereen die echt bezig is met de problematiek en constructief naar een oplossing zoekt.

Monday, January 8, 2018

Wie tekent deze petitie, ook nog?

Een petitie voor de APA: American Psychological Association, om de werkelijke pathologie achter ouderverstoting te (h)erkennen.

Teken jij deze ook aub?

Sign the Petition

The American Psychological Association: Ending "Parental Alienation" Pathology for All Children Everywhere

Thursday, January 4, 2018

Echtscheiden van A tot Z

Interessante Nederlandse website vol met nuttige artikels over echtscheiding, kinderen, ouderschapsplannen, mediatie, enz.

Veel leesplezier.

Echtscheiding van A tot Z

Echtscheiding, zoveel mogelijk zelf je scheiding online voorbereiden. In alle privacy onder professionele begeleiding je echtscheiding regelen.

Monday, January 1, 2018

Op welke leeftijd kan een kind inzien dat hij een ouder verstoot?

Bron: Craig Childress

Deze vraag werd in een discussie gesteld en ik dacht dat mijn antwoord misschien interressant was voor een breder publiek:

Vraag: Dr. Childress, op welke leeftijd kan een kind beslissen of hij of zij een ouder verstoten na een scheiding?

A: Kinderen verwerpen nooit een ouder.

Laat het me uitleggen…

Het bevestigingssysteem is het hersensysteem dat alle aspecten van liefde en binding bestuurt gedurende de gehele levensduur, inclusief verdriet en verlies. Het is een neuro-biologisch ingebed primair motiverend systeem van de hersenen.

Het hechtingssysteem ontwikkelde zich gedurende miljoenen jaren door evolutie met selectieve predatie van kinderen. Kinderen die ouders afwezen werden gegeten door roofdieren (en vielen ten prooi aan andere risico's) en hun genen voor het afwijzen van ouders werden selectief en volledig geëlimineerd uit de collectieve genenpool.

Aan de andere kant kregen kinderen die een sterke band met hun ouders hadden van hun ouders bescherming tegen roofdieren (en andere milieurisico's) en hun genen namen toe in de collectieve genenpool.

Gedurende miljoenen jaren van evolutie ontwikkelde zich in de hersenen een zeer krachtig primair motiverend systeem dat kinderen sterk motiveert om zich te binden aan hun ouders - zelfs aan de slechte ouder - vooral aan slechte ouders.

Slecht ouderschap legt kinderen meer bloot aan predatie. Kinderen die slechte ouders afwezen waren MEER om opgegeten te worden door roofdieren en de genen waardoor ze slechte ouders konden afwijzen werden daarom selectief en volledig uit de genenpool verwijderd.

Aan de andere kant, kinderen die MEER sterk gemotiveerd werden om VERBINDING met een slechte ouder te sturen, kregen meer kans om ouderlijke bescherming te ontvangen tegen roofdieren, dus namen hun genen die MEER sterk gemotiveerd waren om te binden aan een slechte ouder, toe in de collectieve genenpool.

In antwoord op slecht ouderschap, het hechtingssysteem - een neurologisch biologisch ingebed primair motiverend systeem van de hersenen - stimuleert MEER het kind om zich te hechten aan de slechte ouder. Het wordt een "onveilige hecthing" genoemd en het is ruimschoots aangetoond in de onderzoeksliteratuur.

Gek, toch? Dat kinderen MEER sterk gemotiveerd worden om zich te binden aan een slechte ouder. Maar zo werkt het hechtingssysteem - een neurologisch ingebed primair motiverend systeem van de hersenen.

Kinderen wijzen ouders niet af - zelfs niet slechte ouders; vooral niet slechte ouders.

Het bevestigingssysteem wordt een "doelgecorrigeerd" motiveringssysteem genoemd, wat betekent dat het ALTIJD het doel van binding aan de ouder handhaaft. Altijd. Als reactie op slecht ouderschap verandert het HOE het probeert om binding te bereiken, maar het houdt ALTIJD vast aan het doel om een ​​gehechte band met de ouder te vormen.

Maar duidelijk in "ouderlijke vervreemding" hebben we een kind dat een ouder verwerpt, dus wat is daar aan de hand?

Het is duidelijk geen authentieke motivatie van het kind. Het is een verworven motivatie opgelegd aan het kind door de pathogene opvoeding van de geallieerde en zogenaamd "favoriete" ouder die een generatiegenerale coalitie met het kind tegen de andere ouder heeft gevormd.

Dus wat zijn de symptomen van een veilige gehechtheidsband aan een goede ouder en een onzekere gehechtheid aan een slechte ouder?

In een veilige hechtingsband bindt het kind zich weg van de ouder - "verkennend gedrag" genoemd - omdat het kind zich veilig voelt in de hechtingsband en dat de ouder op het kind past.

In een onveilige bijlage blijft het kind in voortdurende nabijheid van de problematische ouder, omdat het kind NIET veilig is in de liefde en zorg voor deze ouder. Deze vorm van onveilige gehechtheid wordt een "preoccupied attachment" genoemd.

Dit alles is ruimschoots aangetoond in de onderzoeksliteratuur.

Dus, wat betreft de ouderlijke vervreemding, wat zijn de hechtingsverschijnselen van het kind? Het kind waagt zich weg van de beoogde ouder en probeert in de voortdurende nabijheid van de geallieerde ouder te blijven.

Dit betekent dat de gehechtheidsgerelateerde symptomen van het kind wijzen op een veilige gehechtheid aan de beoogde ouder waarin het kind zich veilig voelt om weg te lopen van deze ouder, en zelfs vijandige afwijzing voor de ouder laat zien, omdat het kind VEILIG is dat de beoogde ouder altijd houd van het kind.

Aan de andere kant duidt het kind dat in de voortdurende nabijheid van de geallieerde ouder wil blijven, op een onveilige gehechtheid aan deze ouder, waarschijnlijk als gevolg van de voorwaardelijke liefde van deze ouder, die ALLEEN aan het kind wordt toegekend als het kind aan de behoeften van de ouder voldoet (in dit geval, afwijzing van de andere ouder).

Een kind dat een ouder afwijst, is een aan hechting gerelateerde pathologie.

Alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg die de gehechtheidsgerelateerde pathologie rondom echtscheiding beoordelen, diagnosticeren en behandelen MOETEN een professioneel kennisniveau hebben met betrekking tot het bevestigingssysteem, anders oefenen ze buiten de grenzen van hun competentie in overtreding van professionele normen.